1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

อาการของโรคต้อหิน

ในระยะแรกต้อหินจะไม่มีอาการใดๆ ต่อมาเมื่อประสาทตาถูกทำลายไปมากกว่า 40% ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการสูญเสียการมองเห็นโดยลานสายตาจะแคบลงเรื่อยๆ และถ้าไม่ได้รับการรักษา ประสาทตาก็จะสูญเสียไปอย่างช้าๆจนกระทั่งมองไม่เห็นในที่สุด


ลักษณะการมองเห็นของผู้ป่วยต้อหิน

3
ภาพประกอบ 1: ระยะแรกผู้ป่วยอาจจะไม่มีอาการใดๆ

6
ภาพประกอบ 2: เมื่อต้อหินเริ่มเป็นมากขึ้น

5
ภาพประกอบ 3: ต้อหินในระยะสุดท้าย

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดต้อหิน
1. อายุมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยชรา
2. มีประวัติต้อหินในครอบครัว
3. เคยมีอุบัติเหตุที่ตา หรือเคยได้รับการผ่าตัดตา
4. มีโรคประจำตัวบางชนิดเช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง
5. ผู้ที่มีกระจกตาบางกว่าปกติ
6. บุคคลบางเชื้อชาติเช่น African america

 

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.