1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

โรคต้อหิน

เขียนโดย : แพทย์หญิงดวงดาว ทัศณรงค์

glaucoma1ต้อหินเป็นโรคที่มีการทำลายของประสาทตาทำให้สูญเสียการมองเห็นและสามารถทำให้ตาบอดได้ โดยทั่วไปผู้ป่วยโรคต้อหินมักจะมีความดันลูกตาสูงกว่าปกติซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการทำลายของประสาทตา ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา ประสาทตาก็จะถูกทำลายลงเรื่อยๆจนทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร แต่ถ้าสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาอย่างทันท่วงที ก็จะสามารถรักษาการมองเห็นไว้ได้

ผู้ป่วยต้อหินไม่จำเป็นต้องมีความดันลูกตาสูงเสมอไป ผู้ป่วยบางรายมีความดันลูกตาอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่พบว่ามีการทำลายของชั้นประสาทตาที่เป็นลักษณะของต้อหิน ผู้ป่วยเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่ม ”ต้อหินชนิดที่มีความดันลูกตาปกติ” กลุ่มนี้จะพบได้น้อยกว่ากลุ่มที่มีความดันลูกตาสูง

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.