1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

เผยแพร่ผลงานวิจัย

 Nurse

 

การพัฒนาเครื่องมือและความเที่ยงในการจำแนกประเภทผู้ป่วยในจักษุ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
Development of Instrument and Reliability for Patient Classification in Eye Inpatient
at Mettapracharuk (Wat Rai-khing) Hospital


นาง เกษณี สุวรรณประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุภัสรา อยู่สุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.