1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

เผยแพร่ผลงานวิจัย

 

 

Nurse

การพัฒนาเครื่องมือและความเที่ยงในการจำแนกประเภทผู้ป่วยในจักษุ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
Development of Instrument and Reliability for Patient Classification in Eye Inpatient
at Mettapracharuk (Wat Rai-khing) Hospital


นาง เกษณี สุวรรณประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุภัสรา อยู่สุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

Nurse

 

กระบวนการและผลลัพธ์การจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมจักษุ
ในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
Process and Outcome of Postoperative Pain Management
Among Patients Eye Surgery in Metapracharak Hospital
(Rai Khing Temple)

ณฐพรรณ จรดล, เสาวลักษณ์ คูณทวี และวิวัฒน์ เหล่าชัย

 

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.