1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมการแพทย์ ปี 2566

dms sec66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมการแพทย์ ปี 2566

แนวโยบายหลักด้านการรักษาความมั่งคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ปี 2566 

 

 

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.