1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

การให้ความรู้เรื่องการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและรับฟังปัญหาภายในหน่วยงาน

ภาพทจรต

 

ภาพผลประโยชนทบซอน

 

ขาวสารเมตตาฯ ๑๙๐๕๒๔ 0022

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.