1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

โรคตาขี้เกียจ

si55551198 96472 1

เขียนโดย : แพทย์หญิงสุณิสา สินธุวงศ์

ภาวะตาขี้เกียจ (Amblyopia หรือ lazy eye) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะสายตามัวในเด็ก เกิดจากความผิดปกติของตาที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ส่งผลให้ระบบประสาทรับรู้การมองเห็นไม่สามารถพัฒนาได้ตามปกติ ทำให้มีภาวะสายตามัวในผู้ใหญ่ ซึ่งไม่อาจแก้ไขให้สายตากลับสู่ภาวะปกติได้

          เนื่องจากเด็กไม่สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสายตาตนเองรวมทั้งไม่สามารถบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองหรือครูที่จะเป็นผู้สังเกตความผิดปกติด้านพฤติกรรมจนเกิด
ความสงสัยว่าอาจมีความผิดปกติของสายตา จึงพามาพบแพทย์เพื่อรักษา ซึ่งมักพบว่าเป็นช่วงอายุที่การพัฒนาประสาทรับรู้การมองเห็นมีการพัฒนาเต็มที่แล้ว แม้จะสามารถแก้ไขความผิดปกติของตาได้ แต่ก็ไม่สามารถกระตุ้นระบบประสาทรับรู้การมองเห็น เพื่อให้ระดับสายตากลับสู่ปกติได้

          ดังนั้นการตรวจคัดกรองสายตาในเด็กเล็ก เพื่อค้นหาภาวะตาขี้เกียจ รวมถึงภาวะอื่นๆที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะตาขี้เกียจได้ เช่น ภาวะสายตาผิดปกติ (Refractive error) ตาเหล่หรือตาเข (Strabismus) โรคต้อกระจกในเด็ก (Infantile cataract) เป็นต้น จึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้การวินิจฉัยและ รักษาแก้ไขความผิดปกติของตาได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งเพื่อกระตุ้นระบบประสาทรับรู้การมองเห็นเพื่อให้สายตากลับสู่ระดับปกติ

เมื่อใดที่เด็กต้องพบหมอตา
เขียนโดย : แพทย์หญิงอินสุดา

eye-issue


         การมองเห็นในคนปกตินั้น เริ่มมีการพัฒนาของสายตาตั้งแต่แรกคลอดและจะสมบูรณ็เต็มที่เมื่ออายุประมาณ 10 ปี แล้วสายตาจะคงที่จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นความผิดปกติของตาตั้งแต่เด็กจึงมีผลอย่างมากต่อการมองเห็นไปตลอดชีวิต การตรวจตาในเด็กจึงมีความสำคัญเพื่อค้นหาความผิดปกติที่อาจเกิดขี้น

         เนื่องจากเด็กไม่สามารถบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเองได้เหมือนผู้ใหญ่ ดังนั้นบิดามารดา หรือผู้ดูแลจึงมีหน้าที่ที่จะต้องคอยสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก โดยเฉพาะความผิดปกติทางตาที่มักต้องใช้การสังเกตอย่างมากเพื่อจะบอกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.