1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ (Vitrectomy Machine With laser) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบล ไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14-5-67

ประกาศยกเลิก (ดาวน์โหลด)

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.