1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดสายตา ความโค้งของกระจกตา ความดันลูกตาและความหนากระจกตา แบบอัตโนมัติ (Combination of auto refractometer,auto keratometer,non contact tonometer and non contact pachymeter) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอส

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดสายตา ความโค้งของกระจกตา ความดันลูกตาและความหนากระจกตา แบบอัตโนมัติ (Combination of auto refractometer,auto keratometer,non contact tonometer and non contact pachymeter) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒ เครื่อง ดาวน์โหลด

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.