1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาตาด้วยเลเซอร์ Yag แบบยิงตะกอนน้ำวุ้นตาได้ (Integrated SLT and YAG Combination System) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.1-4-67

ดาวน์โหลด

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.