1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-3-67

เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด

ราคากลาง ดาวน์โหลด

รายละเอียด  ดาวน์โหลด

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.