1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

ประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน (212 รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 11-8-66

ประกาศเชิญชวน ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ดาวนโหลด

เอกสารแนบท้าย ตารางราคากลางฯ ดาวน์โหลด

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.