หน่วยงานภายใน

 

 arrow 95

สำนักงานผู้อำนวยการ

 arrow 95 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 arrow 95

กลุ่มภารกิจอำนวยการ

 
 arrow 95 กลุ่มภารกิจบริการตติยภูมิ
 
 arrow 95

กลุ่มภารกิจสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 
 arrow 95

กลุ่มภารกิจสถาบันจักษุวิทยา

 
 arrow 95

กลุ่มภารกิจบริการด้านการพยาบาล

 
  • กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
  • กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก
  • กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน