ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ

บทความด้านทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร/กรรรมการทรัพยากรบุคคล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทางการสื่อสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล อีกช่องทางหนึ่งนะครับ เป็นอีกครั้งที่มีการup
จึงอยากให้ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม ติชมเพื่่อการพัฒนา web page หรือ ด้านการบริหารงาน/การบริการ/สวัสดิการ
และทุกเรื่อง
เพื่อการสร้างสรรค์และปรับปรุงให้บรรยากาศการทำงานของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างที่ผู้อำนวยการ
และผู้บริหารคาดหวัง และกิจกรรมในเดือนที่ผ่านมาขอแสดงมุทิตาจิตกับลุงเม้าส์และพี่ไก่ในโอกาสเกษียนอายุ
ุนับเป็น ปูชนียบุคคลของโรงพยาบาลทั้ง สองท่านเลยคะและขอขอบคุณผู้ร่วมจัดงานทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจ
ทำให้งานวันดังกล่าวสำเร็จด้วยความซาบซึ้งด้วยดี และอีกกิจกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในโรงพยาบาล
และมหกรรมการตรวจสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาล และ ตรวจชั่วโมงฝึกอบรมตัวชี้วัดด้านขวามือนะครับ

HR Scorecard การประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล

บทความจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก.พ.

การประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล(HRScorecard)คือเครื่องมือ(Tool)สำหรับการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดด้วยระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลตาม“กรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล5มิติ”ที่ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนภาครัฐอย่างมี ประสิทธิภาพมีมติเห็นชอบต่อหลักการ องค์ประกอบ และวิธีการ
ประเมิน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547.http://www.ocsc.go.th

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กิจกรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โครงการมหกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร คลิกชมภาพพวกเราชาวพนักงานโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)