งานสายตาเลือนราง

คลีนิกสายตาเลือนราง (Low Vision)

          รพ. เมตตาประชารักษ์( วัดไร่ขิง ) ได้จัดตั้งคลินิกสายตาเลือนราง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2538  เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางสายตาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกาย และจิตใจ        ตามพ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
           คนพิการทางการมองเห็น หมายถีง   คนที่มีสายตาของตาข้างที่ดีกว่าเมื่อแก้ไขด้วย แว่นตา  คอนแทคเลนส์  การใช้ยาหยอดตา  การยิงเลเซอร์   หรือการผ่าตัดแล้วไม่สามารถทำให้ระดับสายตาดีขี้นได้   โดยมีระดับสายตาข้างที่ดีกว่าน้อยกว่า 6/18  (20/70)   จนถีงมองไม่เห็นแสงสว่าง หรือ ลานสายตาแคบกว่า 30 องศา

แบ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการไว้ 4 ด้าน
      1. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
      2. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา
      3. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
      4. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ

      lowvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพแสดงอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการมองเห็นของผู้พิการทางสายตา

              บริการทางการศึกษา  คือ การเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ         อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการเรียน      คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา ติดต่อขอรับบริการได้ที่กองการศึกษาเพื่อคนพิการ   กรมสามัญศึกษา     หรือสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดทุกจังหวัด
              
              บริการทางอาชีพ คือ แนะนำการประกอบอาชีพ    การจัดฝึกอาชีพ   ให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  ตลอดจนบริการจัดหางาน ในสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฎิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องการจ้างคนพิการที่ออกตามความในตามพ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534


วิสัยทัศน์คนพิการ
    1.มีสุขภาพดีที่สุด ตามสภาวะความพิการที่เป็นจริง
    2.มีความสามารถเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
    3.รู้จักสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
    4.มีอาชีพ มีงานทำ
    5.ดำรงชีวิตอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมผู้อื่นในสังคม
    6.ครอบครัวชุมชนและสังคมให้โอกาสและยอมรับคนพิการเช่นคนทั่วไป

การวิจัยเกี่ยวกับสายตาเลือนรางและตาบอดในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

 • http://eyeraikhing.com/templates/ja_hedera/images/arrow.png); line-height: 23px; background-position: 18px 5px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">พญ.เพ็ญพิมล    ยิ่งยง . นิพนธ์ต้นฉบับ “ คลินิกสายตาเลือนราง   3  ปี  (2545 - 2547)  ในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)”     วารสารจักษุเวชสาร 2548 ; 19 (2) : 155-160
   
 • http://eyeraikhing.com/templates/ja_hedera/images/arrow.png); line-height: 23px; background-position: 18px 5px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> พญ.เพ็ญพิมล    ยิ่งยง    นิพนธ์ต้นฉบับ  “  ผลลัพธ์และกระบวนการตรวจคัดกรอง ฟื้นฟูสมรรถภาพสายตาพิการ    และ ส่งเสริมสุขภาพตา ตามโครงการบูรณาการกรมการแพทย์สู่ประชาชน ปีงบประมาณ  2550 (ระยะเวลา ตุลาคม 2549- กันยายน 2550) ที่จังหวัดพังงา  ”     วารสารจักษุเวชสาร 2549 ; 19 (2) : 147-154
   
 • http://eyeraikhing.com/templates/ja_hedera/images/arrow.png); line-height: 23px; background-position: 18px 5px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">3.    พญ.เพ็ญพิมล    ยิ่งยง    “ Evaluation of the Thai Low Vision Quality - of – Life Questionnaire ( LVQOL )  วารสารจดหมายเหตุการแพทย์ 2007 ; 12: 2658-2661


โครงการวิจัยเกี่ยวกับสายตาเลือนรางและตาบอดในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ที่กำลังดำเนินงาน

 • http://eyeraikhing.com/templates/ja_hedera/images/arrow.png); line-height: 23px; background-position: 18px 5px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">พญ.เพ็ญพิมล    ยิ่งยง    โครงการวิจัย เรื่อง ภาวะสายตาเลือนรางและตาบอดในโครงการบูรณาการกรมการแพทย์สู่ประชาชนปีงบประมาณ  2550-2551 (  Causes of Blindness And Low Vision in the Integrated Government Service to People  Project  during 2007-2008  )   ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัยกรมการแพทย์    กระทรวงสาธารณสุข
 • http://eyeraikhing.com/templates/ja_hedera/images/arrow.png); line-height: 23px; background-position: 18px 5px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">พญ.เพ็ญพิมล    ยิ่งยง    โครงการวิจัย เรื่อง  โครงการสำรวจสภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6 – 12 ปี) ในโรงเรียน 2 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร และนครปฐม  ( Refractive Errors Survey in Primary  School Children ( 6 – 12  Year  Old  ) in 2 Provinces : Bangkok and Nakhornpathom )( 24 Month Project)  ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
   
 • http://eyeraikhing.com/templates/ja_hedera/images/arrow.png); line-height: 23px; background-position: 18px 5px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">ร่างข้อเสนอโครงการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขด้านจักษุวิทยาแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพสายตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ