1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

เอกสารร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2557

(ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557)

ดาวน์โหลด

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.