1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17/6/56

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17/6/56 ดาวน์โหลด

1. ชุดเครื่องมือผ่าตัดจอตา จำนวน 1 ชุด

2. ชุดเครื่องมือผ่าตัดเปลือกตา จำนวน 1 ชุด

 

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.