โครงการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์ ครั้งที่ 7

  • พิมพ์

0702556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญ ... ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายงการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์ ครั้งที่ 7
หัวข้อเรื่อง  เตรียมตัวอย่างไร เมื่อเข้าใกล้วัยทอง
โดย  นพ.สการ  ภู่ไพบููลย์  ผู้เชี่ยวชาญทางด้่านสูตินารีเวชศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 29  สิงหาคม  2556   เวลา  13.00- 16.00 น.
ณ  ห้องลีลาวดี  อาคารบริการชั้น 4 รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
ผู้สนใจ  ลงทะเบียนได้ที่  กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ  7169,7170

จัดโดย  งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์  กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ