ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบริการทางการแพทย์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรนิกส์

a08pic7
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบริการทางการแพทย์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรนิกส์