ขั้นตอนมาตรฐานการคัดกรองภาวะตาบอดในชุมชน มีนาคม ๒๕๕๘