รางวัล Top of the pop

รางวัล Top of the pop
drpanet
รายงานวรสารด้านจักษุเกี่ยวกับรางวัล Top of the pop จากงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Asia-Pacific Association of Cataract & Refractive Surgeons (APACRS) ที่เมืองแคนส์ 

ประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ได้รับรางวัลดังกล่าวจากการนำเสนอในหัวข้อ
"เทคนิคการตรวจจอประสาทตา ในการผ่าตัดต้อกระจก"