ขั้นตอนการรับบริการ

flow1

flow2

flow3

flow4

flow5

flow6

flow7