ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนิติกร

  • พิมพ์

รายละเอียด