1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของตา

eyeanatomy

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากในการมองเห็น ประกอบด้วยโครงสร้างดังนี้

1. กระจก ตา (Cornea) หรือตาดำ เป็นส่วนที่อยู่หน้าสุดของลูกตา มีลักษณะโค้งคล้ายจาน เรียบใส ไม่มีสี ทำหน้าที่โฟกัสหักเหแสงจากวัตถุให้เข้าในลูกตา
2. เลนส์ แก้วตา (Lens) มีลักษณะใสอยู่หลังม่านตา ทำหน้าที่โฟกัสหักเหแสงเพิ่มขึ้นต่อจากกระจกตา เพื่อให้แสงตกกระทบบนจุดรับภาพของจอประสาทตา
3. ม่าน ตา (Iris) มีหลายสีตามเชื้อชาติ ทำหน้าที่หดขยาย ก่อให้เกิดรูม่านตา ที่มีขนาดต่างกัน เพื่อช่วยในการควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าตาให้พอดี
4. น้ำวุ้นตา (Vitreous body) มีลักษณะคล้ายเจล อยู่ในช่องด้านหลังลูกตา ทำหน้าที่คงรูปของลูกตาเอาไว้
5. จอประสาทตา (Retina) ประกอบด้วยเซลล์ที่รับแสงและเซลล์ประสาท ทำหน้าที่รับภาพเหมือนฟิล์มถ่ายรูป อยู่บนผนังด้านในของลูกตา
6. ตาขาว (Sclera) เป็นเสมือนเปลือกนอกของลูกตา ต่อกับกระจกตา ทำหน้าที่เป็นผนังโครงสร้างของลูกตา

การมองเห็นที่เป็นปกติ จะเริ่มต้นจากแสงที่ตกกระทบวัตถุ วิ่งผ่านกระจกตา เลนส์แก้วตา ให้ตกพอดีบนจุดรับภาพ ของจอประสาทตา (Macula) จากนั้นจอประสาทตา จะส่งสัญญาณในรูปของคลื่นไฟฟ้า ไปยังเส้นประสาทตาและไปสู่สมอง เพื่อแปลภาพต่อไป การมองเห็นจะคมชัด แสงที่ผ่านเข้าลูกตา จะต้องตกกระทบ บนจุดรับภาพของจอประสาทตาอย่างพอดี มิฉะนั้น จะทำให้เกิดภาวะสายตาผิดปกติได้

Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.