ยินดีต้อนรับสู่ E-book (KM)

>>>>>>>โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ “โรงพยาบาล
เมตตา ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากล ภายในปี พ.ศ.2555”มีพันธกิจที่มุ่งเน้นการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านจักษุวิทยา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านจักษุวิทยาแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมป้องกัน โรคทางด้านจักษุวิทยา ให้ประชาชนดีกว่าที่จะปล่อยให้จำนวนผู้ป่วยที่เข้ามา
รักษาเพิ่มขึ้นดังนั้น จึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านโรคตา อ่านต่อ..

กิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการความรู้สู่ E-book