ผัง รับข้อร้องเรียน / แสดงความคิดเห็น

 

 

 

 

กล่องข้อความ: ตอบกลับข้อร้องเรียน / และเก็บวิเคราะห์ข้อมูลทุกเดือน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หมายเหตุ  ช่องทางรับข้อร้องเรียน
       
                    1. ตู้รับข้อร้องเรียน

                                                                                                                                                                            2. ตู้ ปณ. 52

                3. จดหมายโดยตรง

                4. จากผู้รับบริการโดยตรง

                5. เว็บไซต์  www.metta.go.th