1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี
  • Metta International Eye Center
  • Technology
  • ยินดีต้อนรับ
ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

ให้บริการด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ คลิกนิกตรวจโรคทั่วไป และ โรคทางจักษุวิทยา
Metta International Eye Center

Metta International Eye Center

ศูนย์โรคตาฯ (สาขาสุขุมวิท) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. พร้อมให้บริการแล้ววันนี้
Technology

Technology

เครื่องมือมีความพร้อมและได้มาตราฐาน 
ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
Previous
Next

โครงการกรมการแพทย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ

วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื่อให้คนพิการในส่วนภูมิภาคสามารถได้รับบริการฟื้นฟูสมมรถภาพที่เหมาะสม กับสภาพความพิการรวมทั้งได้รับการตรวจ
    ดูแลสุขภาพ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตร่วมกับคนปกติในครอบครัวและชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเองได้สม ศักยภาพ 

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟู อย่างครบวงจรและมีคุณภาพ 

3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและบริการเพื่อการฟื้นฟูและ พัฒนาสมรรถภาพทางการแพทย์ ์    ระดับตติยภูมิสำหรับคนพิการ 

4. เพื่อให้คนพิการผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ญาติ และผู้ใกล้ชิดสามารถให้การดูแล 
    และช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม

**ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ืั้ที่นี่**

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

arcom

นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ
ผู้อำนวยการ


Copyright @ 2012 www.metta.go.th All rights reserved.