ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

 

ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร กรณีใช้สิทธิต่างๆ

1. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร กรณีใช้สิทธิต่างๆ คลิกที่นี่

 

คู่มือการให้บริการ

1. การเปลี่ยนสิทธิย่อยผู้ป่วยประกันสุขภาพประเภทผู้พิการ/ทหารผ่านศึก คลิกที่นี่

2. การเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย คลิกที่นี่

 

กระบวนการ

1. Flow Chart การเปลี่ยนสิทธิ คลิกที่นี่

2. Flow Chart บริการเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย คลิกที่นี่