ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 30/2562(ปซ) ลว. 12 มิย.62

  • พิมพ์

ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06 ) ดาวน์โหลด