ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 slices ลว.15 พ.ค. 62

  • พิมพ์

ร่างประกาศ ประกวดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 slices ดาวน์โหลด

ร่างเอกสาร ประกวดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 slices ดาวน์โหลด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดาวน์โหลด