โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางสำหรับพยาบาล" ประจำปี 2562

  • พิมพ์

ขอเชิญ พยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานผู้ป่วยนอกหรือหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินของ โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางสำหรับพยาบาล"  ประจำปี 2562
ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนและ Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่ค่ะ

http://nursing.metta.go.th/index.php