รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก-สัมภาษณ์ หลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 12

  • พิมพ์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 12 วันที่ 6 มีนาคม 2562

เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

 

ดาวน์โหลด