แผนงาน / งบประมาณ

  • พิมพ์

ประชาสัมพันธ์ โดยงานยุทธศาสตร์และแผนงาน เลขที่ 1

คลิกรายละเอียด 

สถานะการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการเงินบำรุง 62 ไตรมาส 2

คลิกรายละเอียด 

 

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คลิกรายละเอียด

 

แผนปฏิบัติการงบลงทุน ภายใต้เงินงบประมาณ ปี 61

คลิกรายละเอียด
 

แผนปฏิบัติการงบโครงการ ภายใต้เงินงบประมาณ ปี 61

คลิกรายละเอียด
 
 

รายงานผลงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

คลิกรายละเอียด  1   2
 

รายงานผลงบโครงการ ปีงบประมาณ 2560

คลิกรายละเอียด

 

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งบลงทุน ปีงบประมาณ 2561

คลิกรายละเอียด

 

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน งบโครงการ ปีงบประมาณ 2561

คลิกรายละเอียด  1   2   3