โครงการธนาคารแว่นตา

  • พิมพ์

         โครงการ ธนาคารแว่นตา”เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยความร่วมมือ ระหว่างโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข International Support Group และกรมประชาสงเคราะห์   

       เริ่มแรกได้รับแว่นตาบริจาคจากต่างประเทศ นำมาปรับปรุงสภาพและได้จัดระบบการจัดเก็บโดยคอมพิวเตอร์ ก่อนมอบให้ผู้ที่มีปัญหาสายตาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งในเขตกรุงเทพและในชนบท โดยเน้นในเด็กนักเรียนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติเนื่องจาก ปัญหาทางสายตาอาจจะส่งผลกระทบต่อการศึกษา และการพัฒนาของระบบประสาทการมองเห็นได้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้รับพระราชทาน เงินจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มาจัดตั้งกองทุนสำหรับแก้ไขปัญหาสายตาในเด็กนักเรียน และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบกองทุนเพิ่มขึ้นสามารถใช้เป็นทุนในการออก หน่วยเคลื่อนที่ในชนบท เพื่อตรวจวัดสายตาและให้แว่นตาแก่ประชาชน